I. Toepassing:

1. Deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden, zoals hierna vermeld, alsook onze bijzondere voorwaarden, zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, op alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten, en worden geacht aanvaard te zijn door de koper, zelfs indien ze in tegenstrijd zouden zijn met de eigen algemene of bijzondere voorwaarden van deze koper.

II. Verbintenissen:

1. Alle offertes, zelfs wanneer ze in de vorm van een pro forma factuur zijn opgesteld, alsmede de door onze afgevaardigde en vertegenwoordigers aangegane verbintenissen, zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten.

2. De aangeduide prijzen zijn slechts geldig in geval van aanvaarding binnen de 8 dagen na de aanbieding.

3. Elke koop is definitief gesloten van zodra de koper of contractant zijn handtekening op de bestelbon plaatst, of de orderbevestiging aanvaardt.

4. De verkoper behoudt zich het recht voor bestellingen niet uit te voeren zonder vergoeding, voor zover de verkoper de koper daarvan in kennis stelt binnen de veertien dagen na ontvangst van de bestelling.

5. De koper is uitsluitend en integraal, zonder enige beperking, aansprakelijk voor alle gevolgen, zowel t.a.v. de verkoper als t.a.v. derden van het opzeggen van een bestelling voor uitvoering ervan en/of het verbreken ervan tijdens de uitvoering.

6. Alle door de verkoper verstrekte opgave van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan, doch zijn slechts indicatief zonder dat er enig recht in hoofde van de koper kan aan ontleend worden.

III. Prijzen:

1. Alle prijzen zijn netto, exclusief alle belastingen, douanerechten, transportkosten, en verpakking die allen voor rekening van de koper komen.

2. Indien montage c.q. installatie van geleverde producten uitdrukkelijk in de opdrachtbevestiging is opgenomen, en derhalve deel uitmaakt van de met de koper gesloten overeenkomst, is de in dit artikel omschreven prijs berekend, inclusief montage c.q. installatie en het bedrijfsklaar opleveren van de producten op de in overeenkomst genoemde plaats.

3. Bij montage- en servicewerkzaamheden worden de gebruikte materialen, gewerkte uren en gereden kilometers, mits niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, volgens geldende tarieven berekend.

4. De prijzen zijn vastgesteld op basis van de op dat moment geldende economische factoren, wisselkoersen, belastingen en accijnzen en kunnen op ieder moment worden aangepast door de verkoper, teneinde rekening te houden met iedere belangrijke verandering die zich mocht voordoen voor de levering in één of meer van de bovengenoemde elementen.

IV. Intresten en schadebeding:

1. Alle facturen die op de vervaldag niet betaald zijn, brengen nalatigheidsintresten van 12% per jaar op, zonder dat er een voorafgaandelijke ingebrekestelling of aanmaning vereist is.

2. Elke niet op de vervaldatum betaalde som zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of aanmaning, vermeerderd worden met 20% met een minimum van 25,00 Euro, ter forfaitaire en onherleidbare vergoeding voor de buitengerechtelijke inningskosten van de verkoper, onverminderd de eventueel aan de verkoper toekomende rechtplegings- vergoeding en gerechtskosten.

V. De leveringstermijnen:

1. De leveringstermijnen, waaronder mede verstaan de termijn voor de door de verkoper te verrichten werkzaamheden worden opgegeven bij benadering en zijn niet bindend voor de verkoper.

2. In alle gevallen zal een levering geacht worden tijdig te zijn wanneer de goederen tijdens de leveringstermijn zijn verzonden door de verkoper, hetzij gereed voor verzending of inspectie zijn verklaard.

3. Indien voor de uitvoering van de opdracht bepaalde gegevens, tekeningen etc… noodzakelijk zijn, dan wel bepaalde formaliteiten vereist zijn, gaat de leveringstermijn hoe dan ook slechts in op het moment dat alle gegevens, tekeningen etc… in het bezit van de verkoper zijn dan wel de vereiste formaliteiten vervuld zijn.

4. Wanneer de levering reeds plaatsvond en de bestelling niet aanvaard werd of teruggezonden, om welke reden ook, kan dit geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding of boete van welke aard ook, in hoofde van de verkoper en heeft de koper evenmin het recht zich elders te bevoorraden op kosten van de verkoper.

5. Als de koper tijdens de leveringstermijn niet aan zijn verplichtingen voldoet of op één of andere manier de uitvoering van de levering heeft vertraagd, zal de verkoper het recht hebben de leveringstermijn te verlengen, tenzij hij er de voorkeur aan geeft het contract te ontbinden.

6. De koper kan slechts aanspraak maken op schadevergoeding wegens het niet naleven door de verkoper van de opgegeven leveringstermijn indien zulks uitdrukkelijk werd overeen gekomen, en zelfs in geval van ontbindende leveringstermijn behoudt de verkoper zich het recht voor de levering uit te stellen of op te schorten in geval van overmacht.

Vl. Eigendomsoverdracht:

1. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten.

2. In geval van gedeeltelijke leveringen blijft de verkoper eigenaar van de aan de koper gedeeltelijk geleverde goederen tot op het ogenblik van volledige betaling van de totaliteit van de bestelling, zelfs indien voor deze gedeeltelijke levering afzonderlijke betalingen werden toegestaan.

3. De koper zal verkoper onmiddellijk in staat stellen de geleverde producten, zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst terug te nemen en de aan roerende of onroerende zaak bevestigde producten op eerste vordering door de verkoper te laten demonteren voor terugname.”

4. Behoudens in geval uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, berusten de producten welke bij de verkoper ter bewerking, reparatie of inspecties zijn afgegeven, bij hem voor risico van de koper/opdrachtgever.

VII. Waarborg van de koper:

1. Indien, voor de levering, de verkoper goede redenen heeft om te geloven dat de koper niet in staat zal zijn aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, zal hij het recht hebben een waarborg van deze laatste te vragen.

2. Als door de koper geen enkele waarborg wordt gesteld, zal de verkoper het recht hebben de verkoop te ontbinden.

3. Bovendien, indien de betalingsvoorwaarden door de koper niet worden geëerbiedigd, meer bepaald voor wat betreft het betalen van voorschotten, heeft de verkoper het recht de levering stop te zetten.

4. De koper is verplicht de verkoper te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en intresten, welke mochten ontstaan ten laste van de verkoper, als direct gevolg van vorderingen van derden m.b.t. voorvallen , daden of nalatigheden bij of in het kader van de uitvoering van de opdracht, waarvoor de verkoper ingevolge zijn voorwaarden tegenover de koper niet aansprakelijk is.

VIII. Betalingen:

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is betaling van de koopprijs en/of de overeengekomen prijs terzake van de door de verkoper uit te voeren werkzaamheden, verschuldigd ofwel contant bij aflevering dan wel binnen de veertien dagen na aflevering.

2. De facturen zijn betaalbaar netto zonder korting ten maatschappelijke zetel van de verkoper.

3. De betaling van meerwerk dient te geschieden zodra dit door de verkoper in rekening is gebracht.

4. Het niet betalen van een factuur op haar vervaldag maakt onmiddellijk het saldo van de rekening opeisbaar, wat ook de toegestane betalingstermijn was, en geeft aan de verkoper het recht iedere koop, waar levering nog niet heeft plaatsgehad, te ontbinden, en iedere daarmee verbonden verzending op te schorten.

IX. Aanvaarding van de bestelling:

1. Alle klachten m.b.t. de verzending van de gekochte goederen zijn slechts ontvankelijk indien zij binnen de veertien dagen volgend op de levering/afwerking , of op de ter beschikkingstelling van het bestelde, door middel van aangetekend schrijven gemeld worden bij de verkoper.

2. Geen enkele reclamatie kan nog aanvaard worden nadat de goederen eender welke bewerking hebben ondergaan.

3. De door de verkoper verkochte produkten genieten een waarborg van twaalf maanden voor wat betreft materiale- en fabricagefouten, bij correcte installatie en gebruik.

X. Toepasselijk recht – Bevoegde Rechter:

1. Alle geschillen omtrent de uitvoering van deze overeenkomst zullen worden beslecht naar Belgisch recht.

2. De Rechtbanken te Brussel zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van deze geschillen, tenzij de verkoper er de voorkeur aan geeft de koper elders te dagvaarden overeenkomstig de bepalingen van het Ger. W.