• Industrietor Rolltor
  • Industrietor Rolltor
  • Industrietor Rolltor

Onze vestigingen


Onze vestigingen

Europawijde verkoop
Wereldwijde verkoop

.SC Alfa-Cluj Srl.
Meneer Rete Cornel
B-dul Muncii nr. 14/10

3400 Cluj Napoca

Tel: +40 264 41 56 62
Fax: +40 264 41 54 78
Cornel_Rete@alfa-cluj.ro

High Speed Doors Srl.
Meneer Bogdan Axinte
B-dul Marasti nr. 65-67
011465 Bucuresti

Tel: +40 733 085 037
Fax: + 4021 317 8398
bogdan.axinte@efaflexromania.ro

Welke taal verkiest u, Nederlands of Frans?
Quelle langue préférez-vous, néerlandais ou français?

Nederlands
Français